Al usar este sitio Ud. acepta el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad.
Confidencialitat
  INTERNET  
Confidencialitat
Mitjançant aquest avís, City Tour Alhambra Viatges, SL (D'ara endavant VISITAR GRANADA) informa els usuaris dels diferents portals d'Internet de la seva propietat (d'ara endavant, els "Usuaris" i el "Portal") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "els Dades Personals ") perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a VISITAR GRANADA les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per VISITAR GRANADA al Portal oa través del Portal. VISITAR GRANADA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, VISITAR GRANADA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per VISITAR GRANADA, sent aquesta companyia titular i responsable dels seus propis fitxers (d'ara endavant, els "Fitxers"). Amb aquest objecte, VISITAR GRANADA proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment per tal que VISITAR GRANADA procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.


La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb VISITAR GRANADA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l'Usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta , o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, el enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per VISITAR GRANADA oa través d'aquesta companyia actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'Usuari no queda obligat a contestar.


-VISITAR GRANADA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha implantat tots els medis i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a L'EMPRESA. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En certs casos VISITAR GRANADA es proposa cedir les Dades Personals a tercers. Quan sigui procedent, aquesta circumstància serà degudament advertida als Usuaris en els formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d'activitats a les que es dedica i la finalitat a què respon la cessió. Els tercers als quals es proposa cedir les Dades Personals tindran el seu domicili a l'Espanya. En tot cas, VISITAR GRANADA garanteix el manteniment de la confidencialitat i el tractament segur de les Dades Personals en els moviments nacionals que es puguin produir amb motiu d'aquestes cessions.

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb VISITAR GRANADA a través del correu electrònic bajas@granavision.com

VISITAR GRANADA pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les nostres cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que VISITAR GRANADA reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. VISITAR GRANADA xifra les dades identificatives de l'Usuari per a major seguretat. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal lació de les cookies enviades per VISITAR GRANADA, sense perjudici que en aquest cas serà necessari que l'Usuari es registri com a usuari de cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre 
Facebook
Twitter
GooglePlus
Linkedin
Pinterest
Vimeo
Youtube
Tripadvisor

Per a més informació sobre els serveis d'aquesta central de reserves visiti la nostra web ... www.visitargranada.com o contacti amb el .... telèfon (+34) 958 535 872

Inici